Program


Program för HASSP-gruppen
På kort sikt:
Sprida idén om HASSP  till intressenterna för ökad delaktighet i samhällsplaneringen.
Utveckla embryot till HASSP tillsammans med huvudintressenterna och tillse att en interimsstyrelse väljs, samt att denna söker markanvisning för denna inom såväl kv Propellern som inom Karlastaden och Karlatornet.

På sikt till jubileet 2021:
Verka för att denna Centrala HASSP skapar förutsättningar för varje  stadsdel att etablera sin egen lokala HASSP och därmed lägga grunden till den medborgaranda som krävs för den nödvändiga synvända, som innebär balans mellan ekonomi och välfärd.
HASSP innebär ett helhetstänkande där samverkan och partnerskap eftersträvas för att gemensamt nå fram till målen istället för att skapa utanförskap genom utslagning. En hållbar stad måste innebära att människovärdet uppvärderas.
HASSP-gruppen kommer i den fortsatta processen att fungera som en paraplyorganisation för civilsamhället och kulturen/konsten i partnerskap  med de övriga huvudintressenterna.

Vad är en Holistisk social science park?
Den kan beskrivas som en utveckling av de befintliga Science Park, som bygger på triple helix dvs samverkan mellan det offentliga, marknaden och akademin, till att omfatta helheten.
Det är en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet, som utgör en plattform för innovations- och utvecklingsprojekt och processer.
Till skillnad från traditionella teknikbaserade Science Park inkluderas civilsamhället och kulturen i samverkan.
Det sociala ges jämlikt utrymme.
Med ett holistiskt synsätt som utgångspunkt sker konsekvensanalyser.
Tidigare olösliga problem, som att få ekonomisk utveckling och social utveckling i balans kan få sin lösning genom så kallade synvändor.
Genom att testa nya typer av inkubatorer där människovärdet uppvärderas kan förhoppningsvis full sysselsättning uppnås och utanförskapet minimeras och tryggheten stärkas.

Några nödvändiga synvändor för en rättvis och socialt hållbar utveckling
Framtagna av Projekt: KAIROS
Från negativ till positiv säkerhet
Från bostadsbrist till arbete och ett gemensamt samhällsbygge.
Från ett renodlat marknadsorienterat tillväxtsamhälle till en mer hälsosam samhällsbygnad
Från styrning till medskapande
Från ett arbete för medborgarna, till ett arbete av och med medborgarna
Från formella till reella rättigheter
Från enbart kundnytta till en bredare samhällsnytta
Från inbjuden dialog till medskapande demokrati

Livsstilssamhället
Genom en uppvärdering av människovärdet växer behovet av att värna mångfalden och olika livsstilar. Detta leder till ett behov av att utveckla nya typer av bosättningar och offentliga rum vad beträffar såväl upplåtelseformer, som innehåll och gestaltning.
Det innebär också att kulturen/konsten får en större betydelse för medborgarna. Bostadsfrågan är högaktuell och ges därför stort utrymme i programmet.

Marknaden
Synvändorna kan komma att få såväl näringslivet, miljön och det sociala
att bli betraktade som marknader där ekonomin blir katalysator och får civilsamhället att blomstra. Civilsamhället ges möjligheter att ”stå på egna ben” utan att vara beroende av ett ofta miljöförstörande näringsliv.

Lindholmen som kunskapscentrum
Ett utförligt program för detta kommer att utarbetas i samverkan med intressenterna.

Strategier
Otaliga samhällsutvecklingsprojekt har genomförts eller pågår som trots goda intentioner aldrig kommer att nå sina mål på grund av uteblivna bidrag eller för mycket”boxtänkande”.
En HASSP strategi är att genom samverkan nå målen, vilket bland annat innebär att vi har för avsikt att använda oss av ”hävstänger” för att gemensamt finna framkomliga vägar för målgång. Hela Karlastaden kan betraktas som en sådan hävstång liksom Kairos synvändor, rapporten ”Förgyllaren som flyttar ut” och alla de bostadsorganisationer som nu strävar efter samverkan.